O centrum

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii to nowoczesny obiekt o łącznej powierzchni ponad 10 000 m2, którego budowa została zakończona w kwietniu 2013 roku i sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ponad 42 mln zł. To nowoczesny ośrodek ogólnouczelniany wyposażony w aparaturę dydaktyczną i badawczą oraz rozwiązania ICT. Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii to zespół 72 laboratoriów dydaktycznych, w ramach których prowadzone są już od początku roku akademickiego 2013/14 zajęcia praktyczne dla studentów z kierunków: nanotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, biotechnologia, ochrona środowiska oraz budownictwo. W budynku znajduje się sala wykładowa na 500 osób, pomieszczenia dydaktyczne, czytelnia, pokoje dla studentów i nauczycieli do prowadzenia konsultacji ze studentami. Budynek Centrum jest połączony siecią światłowodową z szerokopasmowym internetem i siecią ZUT. W holu głównym i na poszczególnych piętrach znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, dla swobodnego użytku dla studentów. 

Zgromadzona, nowoczesna baza aparaturowa sprzyja również prowadzeniu badań naukowych na światowym poziomie, w obszarach związanych z technologią grafenu i innych nanomateriałów, w tym ditlenku tytanu, nanorurek węglowych, polimerowych biomateriałów do zastosowań jako implanty lub nośniki leków, nanokompozytów polimerowych oraz zagadnień z obszaru biotechnologii, mikrobiologii i genetyki.

 

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii stanowi siedzibę dla kilku jednostek organizacyjnych z czterech wydziałów Uczelni:

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów oraz Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów

Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej oraz Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki: Katedra Technologii Materiałowych

Wydziału Budownictwa i Architektury: Katedra Inżynierii Sanitarnej