Kierunek studiów

 

 

Kierunek studiów „NANOTECHNOLOGIA” jest prowadzony przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, a pierwszy nabór miał miejsce w roku akademickim 2010/11. Studia na kierunku nanotechnologia są prowadzone w formie studiów stacjonarnych I i II stopnia, w ramach następujących specjalności:

 

·         Studia stacjonarne I stopnia: Polimerowe bio- i nanomateriały

                                                         Nanomateriały funkcjonalne

 

·         Studia stacjonarne II stopnia: Nano-biomateriały

                                                          Nanonauki i nanotechnologie 

 W ramach studiów stacjonarnych I stopnia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk podstawowych i przedmiotów kierunkowych takich jak materiały węglowe, nanometariały polimerowe, nanokatalizatory lub nanocząstki a środowisko. W obszarze specjalności „Nanomateriały funkcjonalne” studenci zapoznają się z zasadami projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych i poznają nowoczesne metody badań nanostruktur. W ramach specjalności „Polimerowe bio- i nanomateriały” studenci mają możliwość zapoznania się m.inn. z technologiami nanonapełniaczy i nanokompozytów polimerowych, w tym stosowanych w medycynie.

W ramach studiów stacjonarnych II stopnia studenci będą mogli podjąć kształcenie na dwóch specjalnościach:

 

1.     Nanonauki i nanotechnologie – student uzyskuje wiedzę z zakresu m.inn. syntezy i właściwości nanostruktur oraz zastosowania nanotechnologii w elektronice i katalizie.

 

2.     Nano-biomateriały – student poznaje m.inn. metody syntez i badań biomateriałów polimerowych, wpływu nanocząstek na zdrowie i środowisko.

 Kształcenie na kierunku nanotechnologia na I stopniu, pozwala studentom przyswoić interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki i chemii połączonej z informatyką oraz nauką o materiałach ze szczególnym uwzględnieniem materiałów i nanomateriałów. Absolwent będzie posiadać umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nanonauki w praktyce inżynierskiej, a zwłaszcza projektowaniu i doborze nanomateriałów do różnych zastosowań praktycznych, w takich dziedzinach jak: elektronika, biotechnologia, budownictwo, nowoczesny przemysł motoryzacyjny, techniki medyczne. Absolwent będzie posiadać szeroką wiedzę z zakresu metod kształtowania i badania struktury materiałów na poziomie nanoskopowym, technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów i nanomateriałów, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych, w tym biomateriałów, oraz technologii wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Absolwent kierunku nanotechnologia jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, doradczych, instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kształcenie na II stopniu studiów "nanotechnologia" pozwala na zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu: nanotechnologii obejmującej elementy inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, informatyki – głównie komputerowego wspomagania prac inżynierskich; nanotechnologii w odniesieniu do wytwarzania i przetwórstwa nanomateriałów; obsługi systemów informatycznych, w tym specjalistycznych, stosowanych w inżynierii materiałowej i biomedycznej; metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości nanomateriałów. Student posiada znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem nanomateriałów.

 Absolwent jest przygotowany do: podejmowania aktywności badawczej w zakresie nanotechnologii; kierowania zespołami w działalności badawczej; obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i właściwości nanomateriałów; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).