Kierunek studiów

Kierunek studiów „INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW” jest prowadzony przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej. Studia na tym kierunku są prowadzone w formie studiów stacjonarnych I i II stopnia. 

 W ramach studiów stacjonarnych I stopnia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk podstawowych i przedmiotów kierunkowych takich jak materiały węglowe, metariały polimerowe, nanokatalizatory lub nanocząstki. Zapoznają się z zasadami projektowania i modelowania materiałów i nanostruktur oraz poznają nowoczesne metody badania ich właściwości. Studenci mają również możliwość zapoznania się m.in. z technologiami nanonapełniaczy i nanokompozytów polimerowych, w tym stosowanych w medycynie.

 

W ramach studiów stacjonarnych II stopnia studenci będą mogli podjąć kształcenie na dwóch specjalnościach:

1.     Inżynieria materiałowa i nanotechnologia – student uzyskuje wiedzę z zakresu m.in. syntezy i właściwości nanostruktur oraz zastosowania nanotechnologii w elektronice i katalizie.

2.     Inżynieria polimerów i biomateriałów – student poznaje m.in. metody syntez i badań materiałów polimerowych do zastosowań technicznych oraz biomateriałów polimerowych oraz znaczenia nowoczesnych materiałów w ochronie zdrowia i środowiska.

 

 Według Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs), w skrócie EngiRank, opierającym się na wskaźnikach ważnych dla edukacji inżynierskiej, mającej na celu kształcenie kompetentnych i kreatywnych inżynierów świadomych skutków społecznych swoich działań i obejmującym uczelnie i programy inżynierskie w uczelniach 13 krajów tzw. Nowej Europy, czyli tych, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004 i później, w poszczególnych dyscyplinach należy odnotować wysokie, drugie miejsce Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (razem z Politechniką Warszawską) w dyscyplinie inżynieria materiałowa (Materials Engineering), do której przypisany jest kierunek kształcenia Inżynieria materiałów i nanomateriałów na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej (grudzień 2020).

 

Kształcenie na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów na I stopniu, pozwala studentom przyswoić interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki i chemii połączonej z informatyką oraz nauką o materiałach ze szczególnym uwzględnieniem materiałów i nanomateriałów. Absolwent będzie posiadać umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nanonauki w praktyce inżynierskiej, a zwłaszcza projektowaniu i doborze nanomateriałów do różnych zastosowań praktycznych, w takich dziedzinach jak: elektronika, biotechnologia, budownictwo, nowoczesny przemysł motoryzacyjny, techniki medyczne.

Absolwent będzie posiadać szeroką wiedzę z zakresu metod kształtowania i badania struktury materiałów na poziomie nanoskopowym, technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów i nanomateriałów, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych, w tym biomateriałów, oraz technologii wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, doradczych, instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych. 

Kształcenie na II stopniu studiów inżynieria materiałów i nanomateriałów pozwala na zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu: nanotechnologii obejmującej elementy inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, informatyki – głównie komputerowego wspomagania prac inżynierskich; inżynierii materiałowej w odniesieniu do wytwarzania i przetwórstwa różnorodnych materiałów i nanomateriałów; obsługi systemów informatycznych, w tym specjalistycznych, stosowanych w inżynierii materiałowej i biomedycznej; metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości materiałów. Student posiada znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich i nanomateriałów.

 Absolwent jest przygotowany do: podejmowania aktywności badawczej w zakresie inżynierii materiałowej; kierowania zespołami w działalności badawczej; obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i właściwości materiałów; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia w Szkole Doktorskiej.

Kształcenie na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów jest realizowane głównie przez pracowników Katedry Fizykochemii Nanomateriałów i Katedry Inżynierii Polimerów i Biomateriałów

 

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziesz tutaj 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą nowego, anglojęzycznego kierunku MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, który zostanie uruchomiony po raz pierwszy w roku akademickim 2021/22. 

 

Więcej informacji na temat rekrutacji na ten kierunek znajdziesz tutaj