Cele projektu

Projekt pt. "Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii" został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem ogólnym projektu był rozwój nowoczesnego ośrodka akademickiego – Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kształcącego wysokiej klasy specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii – w szczególności w zakresie nanotechnologii.

Zadaniem nowopowstałego Centrum jest kształcenia studentów I, II i III stopnia studiów w obszarze najbardziej dynamicznie rozwijających się i interdyscyplinarnych dziedzin nauk technicznych i technologicznych o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy – nanotechnologii. W Centrum Dydaktyczno – Badawczym są również prowadzone badania w tych dziedzinach, w ramach prac doktorskich i habilitacyjnych oraz projektów badawczych krajowych i międzynarodowych powiązanych z dydaktyką.

Poprzez realizację projektu możliwe było unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej ZUT na kierunkach objętych wsparciem, co przyczynia się do rozwoju, unowocześnienia i uatrakcyjnienia technicznych kierunków kształcenia, w szczególności nanotechnologii stanowiącej obecnie podstawę wielu dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie i mogącej stać się wielką szansą dla rozwoju miasta oraz regionu zachodniopomorskiego. Kompleksowe powiązanie oferty edukacyjnej z nowoczesnymi technikami kształcenia (z wykorzystaniem narzędzi i technologii ITC) stanowi wielkie wyzwanie dla młodzieży do podejmowania ciekawych studiów, których ukończenie będzie gwarantować dobre przygotowanie dla sektora gospodarki związanej z medycyną, nowymi materiałami i środowiskiem.

Inwestycja pozwoli Uczelni na szybsze i adekwatne do potrzeb reagowanie na zmiany wynikające z potrzeb wewnętrznych i otoczenia, zwłaszcza gospodarczego, pozwoli na dostosowanie programów kształcenia wymagań definiowanych przez rynek pracy. Oferta Uczelni będzie odpowiedzią na konkretne potrzeby rynku pracy, zgłaszające stały deficyt na specjalistów – inżynierów. Wiedza zdobyta przez absolwentów ZUT będzie z powodzeniem wykorzystywana przez gospodarkę.

Dzięki podjętym w ramach projektu działaniom, ZUT będzie jednym z niewielu ośrodków dydaktycznych w Polsce, kształcącym na wysokim poziomie studentów w zakresie nanotechnologii. Nastąpi znaczący wzrost ZUT na arenie międzynarodowej, zarówno w kontekście dydaktycznym i badawczo – naukowym. Przewiduje się, iż zwiększy się liczba studentów z poza granic Polski. Nowoczesne laboratoria, „przyciągać” będą także doktorantów, którym nowoczesna infrastruktura umożliwi prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie w obszarach priorytetowych dla globalnej gospodarki. Wydział kształcić będzie w kierunkach priorytetowych dla gospodarki polskiej i światowej.

Osiągnięcie zamierzonych celów wpłynie na dynamiczny rozwój Uczelni, która będzie kompleksowo kształciła najwyższej klasy specjalistów w różnych obszarach nanotechnologii. Inwestycja wzmocni pozycję Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na tle pozostałych uczelni technicznych w regionie, kraju oraz poza granicami Polski.